محمد سعید میرزایی

 

دو باره دختری امشب به خواب دیده مرا

که از زبان غزل های من   شنیده مرا

 

و با هزار دلیل از دلش که پرسیده

به این نتیجه رسیده که بر گزیده مرا

  

تمام خوابش را کرده است نقاشی

کنار خود لب یک باغچه کشیده مرا

  

مرا گرفته و بوسیده پر پرم کرده

ولی نگفته چرا بی اجازه چیده مرا

  

جواب نامه او چیست؟ اگر آری ست

چه طعم میدهد این میوه رسیده مرا؟

  

ندیده عاشق او میشوم. همین امشب

رها نمی کند این شوق تا سپیده مرا

  

جواب میدهم آری اگر چه می دانم

خدا برای رسیدن نیا فریده مرا

 

/ 0 نظر / 27 بازدید