آذربیگدلی

 

                  

آذر بیگدلی                             

           پیرم  و عادت طفلان دارم  

                به من این شوخی طبع ارزانی

           گاه از خنده  کنم  گلریزی 

               گاه  از  گریه  گلاب افشانی

                     گر کنم خنده نه از بی خردیست 

               ور  کنم  گریه  نه  از نادانی 

               اولم خنده  ز بی دردی  بود  

                 آخرم  گریه   ز  بی    درمانی

/ 0 نظر / 35 بازدید