نادرنادرپور

 

باران دوباره کوفتن آغاز کرده بود
بر شیشه های پنجره ی کوچک اتاق.
خاکستر سپید هزاران خیال دور
 دامن گشوده بود به ویرانه ی اجاق
 من آمدم به سوی تو ، بی هیچ آرزو
 بی هیچ اشتیاق.
 زاغان ، درون کوچه ی تاریک آسمان
پر می زدند مست
این ، نعره می کشید که دست سیاه شب
 خورشید را ربود
آن ، نعره می کشید که مشت درشت کوه
 خورشید را شکست.
 پوشیده بود چشمه ی ماه از غبار ابر
 شب ،
کور بود و پنجره کور و ستاره کور
 می سوخت در اجاق فرزوان چشم تو
رؤیای روزهای خوش و قصه های دور
برخاستی که حلقه کنی دست خویش را
 بر گرد گردنم
اما دلم به گفتن حرفی رضا نداد
تا پرسم : این تویی و ، تو گویی که : این منم.
یک لحظه بی اشاره و یک لحظه بی سخن.
با هم گریستیم
 یک لحظه در کنار هم و بی خبر ز هم
ماندیم و زیستیم
باران گریه کوفتن آغاز کرده بود
 بر شیشه های پنجره ی دیدگان تو
چون بغض در گلوی شب بی صدا شکست
 آمیخت سرگذشت من و داستان تو:
 ما چون دو برگ همزاد از شاخ یک درخت
 بر خاک ریختیم
با هم به سرزمین بهاران گریختیم
 اما چو باد حیله گر از راه دررسید
ما را فریب داد و به دنبال خود کشاند
 آنگه ز یاد برد و به خاک سیه نشاند
باران دوباره کفتن آغاز کرده بود
 بر شیشه های پنجره ی کوچک اتاق
خاکستر سپید هزاران خیال دور
 دامن گشوده بود به ویرانه ی اجاق
بیرون پنجره،
 ـ‌‌ دور از اتاق من
 دور از اجاق من ـ
چون کرکسی گرسنه در آفاق لعلگون
 پر می گشود ابر
در چشم آفتاب ،
منقار تیز خویش به خون شسته بود ابر
از لاشه های سوخته ی برگ های پیر
 دل کنده بود و چشم فروبسته بود ابر
پر می گشود ابر...
 

/ 0 نظر / 10 بازدید