اسدالله صابر همدانی


  

 

دیشب مه من انجمن آرای که بودی ؟

 خلقی به تومجنون و تو لیلای که بودی ؟

 

 بردامن وصلت مه من دست که اویخت ؟

 درگلشن عشرت گل رعنای که بودی ؟

 

سرمست که را ساختی از باده ی عشقت

چون نشئه  تو در ساغر صهبای که بودی ؟

 

اگه چو طبیب از دل بیمار که گشتی ؟

 در تسلیت خاطر شیدای که بودی ؟

 

 من اشک فشان بودمت از غم تو نگفتی

 زان زلف دو تا سلسله ی پای که بودی ؟

 

  « صابر» بود امروز دلت خرم و روشن 

 دوش آینه دار رخ زیبای که بودی ؟

 

/ 0 نظر / 32 بازدید