هلالی جغتایی

 

 

 

جهان یک قطره از دریای عشقست

فلک یک سبزه از صحرای عشقست

 

مقام عشق بس عالی فتادست

اساسش از خلل خالی فتادست 

 

ز کار عشق بهتر پیشه ای نیست

به از سودای عشق اندیشه ای نیست

 

اسیر عشق آزادی نخواهد

گر از غم جان دهد شادی نخواهد

 

زیان و سود عالم سر به سر هیچ

همین عشقست در عالم ، دگر هیچ

 

محبت گر چه شور انگیز باشد

غم و دردش نشاط آمیز باشد

 

بهار عشق را پژمردگی نیست

شراب شوق را افسرد گی نیست

 

دلا ،  پروانه ای ، شمعی بر افروز

به داغ عشق او می ساز و می سوز

 

گدای عشق و شاه انجمن باش

برو سلطان وقت خویشتن باش

 

چو عشق آمد مخور غم  ، شاد بنشین

ز غم های جهان آزاد بنشین

 

خطاب عاشقان دور از عتابست

خطای عارفان عین صوابست

 

خطا بر عاشق بی دل نگیرند

ز عاشق هر چه آید درپذیرند

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید