کیوان شاهبداغ خان

نبودم مدتی

در ابرها بودم

همان جایی که گاهی میرود انسان

ببیند عشق یعنی چه

خدا بود و من و عشقی که می جوشید

من و مُهر سکوت لب ؟ دو صد هیهات

از او همواره باید گفت

من و از او نگفتن با شما ؟

باور مکن هرگز

کنون برگشته ام ، از نور خواهم گفت

میان جمع گرم عاشقان

از عشق خواهم گفت

من و مُهر خموشی بر لبان عاشقم ؟ هرگز

خدا با ماست ، ما هم با خدا باشیم

کنون مِهر ست

ماه عاشقی ، فصل هزاران رنگ زیبایی

و من از مِهر می گویم

سلام ای مِهر ، ای خوبی

چه خوشبختم تو را ای ماه مهر و مهربانی باز می
بینم

قلم در دست هایم

واژه خوب خدا در باور اندیشه ام

آری ، بشارت باد بر انسان

خدا با مِهر می خواند ، تمام بندگان خاطی خود را

گناه آلوده گان عاشق خوبی

خدا آغوش بگشوده ست

نه در فردا

قسم بر مهر ، ماه عشق و زیبایی

                                          همین امروز بر گردیم

/ 0 نظر / 37 بازدید