پانته آ صفایی بروجنی

 

دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟
آیا زنی غریبه دراین کوچه ها نبود؟

آن دختری که چند شب پیش دیده اید
دمپایی اش - تو را به خدا- تا به تا نبود؟

یک چادر سیاه کشی روی سر نداشت؟
سر به هوا و ساده و بی دست وپا نبود؟

یک هفته پیش گم شده آقا ! ومن چقدر
گشتم ولی نشانی ازاو هیچ جا نبود

زنبیل داشت ، درصف نان ایستاده بود

یک مشت پول خرد...نه آقا! گدا نبود !

یک خرده گیج بود ولی نه ... فرار نه
اصلا به فکر حادثه وماجرا نبود

عکسش؟ درست مثل خودم بود مثل من
هم اسم من ، ولحظه ای ازمن جدا نبود

یک دختر دهاتی تنها که لهجه اش
شیرین وساده بود ، ولی مثل ما نبود

آقا! مرا دقیق ببین این نگاه خیس
یا این قیافه در نظرت آشنا نبود؟

دیشب صدای گریه ی یک زن شبیه من
درپشت درمزاحم خواب شما نبود؟

/ 0 نظر / 47 بازدید