فریدون مشیری

زنی ، فال مرا می دید و می گفت:

- زنی آرام و خوابت را ربوده ست!

به نقش قهوه می بینم که ، دیری ست

چراغ افروز رویای تو بوده ست!

 

رُخش زیباست، بالایش بلند است

نگاهی سخت افسونکار دارد

تو را سرگشته می خواهد همه عمر

وزین سرگشتگان بسیار دارد!

 

فریبش را مخور! خوش خط و خالی ست

ازو تا پای رفتن هست ، بگریز!

به گیسوی بلاریزش میاویز!

ز لبخند بلاخیزش بپرهیز!

 

سرت را گرم می دارد به امید

دلت را نرم می سازد به نیرنگ

مدامت می دواند ، تشنه، بی تاب

وفا دور است ازو، فرسنگ فرسنگ.

 

به او گفتم:                            

            ـ مرا از ره مگردان!

که هیچ نقش مهری در جبین نیست!

اگر هم راست می گویی، مرا عشق،

چنین می فرماید و راهی جز این نیست!

/ 0 نظر / 17 بازدید