جواد مزنگی

یلدا مبارک 

 

امشـب دوباره با تو صد قصه حرف دارم

باید بمانی امشب دست از تو بر ندارم     

با هم کنـار آتــش کلـــــی ترانه داریــم

دو استکان چای و یک هنــــدوانه داریم    

امشـب اگر بمــانی رؤیا به خـــــانه آید

مهتـاب رقص گیــــرد شــب در ترانه آید    

من روبروی رویت  تو رو به سـوی مهتاب

تو غرق در ترانه من غــرق در تو بیتــاب    

گاهی به خاطراتی گاهی به قصه هایی

یک لحظه چای خوردن همـراه یادهــایی    

امشب هزار شعله از مهر گشته روشن

باید بمانی امشب در گوشه ی دل مـن     

/ 0 نظر / 7 بازدید