محمد سلمانی

 

 

گذشت از من و حتی به من سلام نکرد 

نگاه کرد و مرا دید و اعتنام نکرد 

 

گذشته های عزیز مرا به سخره گرفت 

و حفظ شان مرا پیش خاص و عام نکرد 

 

درخت وآینه و آب شاهدند که او 

به نام های قسم خورده احترام نکرد 

 

نپرس این که بدی کرد؟ نا رفیقی کرد؟ 

بپرس این که از این کارها کدام نکرد؟ 

 

برید حکم جدا بودن مرا از خویش 

در این محکمه  تفهیم اتهام نکرد
[ یکشنبه ۱۳٩٦/٥/٢٢ ] [ ۳:٤۳ ‎ق.ظ ] [ بهزاد ]