نیایش

گاهی گمان نمی کنی ولی  می شود

گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست

گاهی تمام شهر گدای تو می شود… 

 

 

 

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر